PROJEKTY 2020/2021

AKTUALIZACJA OPRACOWANYCH PRZEZ EKSPERTÓW W RAMACH PROJEKTU „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” MODELOWYCH PROGRAMÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ODNOSZĄCYCH SIĘ DO STAŻY UCZNIOWSKICH DLA TRZECH ZAWODÓW BRANŻY HGT:TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH ORAZ TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH.

Aktualizacja technik hotelarstwa

Aktualizacja technik usług kelnerskich

Aktualizacja technik turystyki
na obszarach wiejskich

Firma Erra Sp. z o. o. uczestniczy w realizacji niniejszego projektu w charakterze Beneficjenta

PREZENTUJEMY OPRACOWANY PRZEZ EKSPERTÓW W RAMACH PROJEKTU 
„Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)”
 
MODELOWY PROGRAM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ODNOSZĄCY SIĘ DO STAŻY UCZNIOWSKICH DLA TRZECH ZAWODÓW BRANŻY HGT:
TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH ORAZ TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH.

Technik turystyki na obszarach wiejskich

Technik hotelarstwa

Technik usług kelnerskich

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

1.2 Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Edukacji Narodowej

1.5 Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20

1.6 Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2020-11-02 do: 2022-04-30

1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

1.9 Projekt grantowy: Nie

1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : Nie

1.11 Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie

3.3 Krótki opis projektu

Projekt trwa od XI.2020 do IV.2022 . Celem głównym projektu jest dostosowanie do IV 2022r . praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 grup zawodów (technik hotelarstwa, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik usług kelnerskich ) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej do potrzeb gospodarki, w tym pracodawców. Projekt dedykowany jest jednej branży. Grupa docelowa: szkoły i placówki oświatowe prowadzące szkol. zawodowe, centra kształcenia zawodowego dla 3 grup zawodów w Branży i ich uczniowie.

Zad. 1 – Opracowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie PNZ dla trzech zawodów z Branży (w tym opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktyczniego oraz weryfikacja produktów pod kątem zgodności z obowiązującym i planowanymy przepisami prawa oświatowego

Zad. 2 – Pilotaże modelowych rozwiązań w zakresie staży uczniowskich (3 szkoły x 2 grupy x 3 uczniów)

Zad. 3 – Weryfikacja modelowych rozwiązań w zakresie PNZ, w tym opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/HGT z dnia 2 listopada 2020 r.

w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora Grupy roboczej ds. modelowych rozwiązań w zakresie stażu uczniowskiego. Do pobrania: Rozeznanie rynku nr 1

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2020/HGT z dnia 2 listopada 2020 r.

w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) dotyczące pełnienia funkcji Eksperta branżowego w Grupie roboczej ds. modelowych rozwiązań w zakresie stażu uczniowskiego” Do pobrania: Rozeznanie rynku nr 2

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/2021/HGT z dnia 12 stycznia 2021 r.

w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” dotyczące doradztwa prawnego w zakresie zapewnienia zgodności z prawem oświatowym modelowych programów PNZ w zakresie stażu uczniowskiego. Do pobrania: Rozeznanie rynku nr 3
ROZEZNANIE RYNKU nr 4/2021/HGT z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” dotyczące dostawy laptopów wraz z oprogramowaniem.
Rozeznanie rynku_5_2021_HGT
Załączniki_do rozeznania rynku_4_2021_HGT
ROZEZNANIE RYNKU nr 5/2021/HGT z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” dotyczące pełnienia funkcji Instruktora PNZ w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego

Rozeznanie rynku_5_2021_HGT


Załączniki_do rozeznania rynku_5_2021_HGT

ROZEZNANIE RYNKU nr 6/2021/HGT z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w projekcie „Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)” dotyczące pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach PNZ u pracodawcy podczas pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego
Rozeznanie rynku_6_2021_HGT
Załączniki_do rozeznania rynku_6_2021_HGT
Skip to content