PROJEKTY 2018/2019

Firma Erra Sp. z o. o. uczestniczy w realizacji niniejszego projektu w charakterze lidera wraz z partnerem, Polską Izbą Hotelarstwa.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 • 1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • 1.2 Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
 • 1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
 • 1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • 1.5 Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18
 • 1.6 Tytuł projektu: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
 • 1.7 Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-02-29
 • 1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska
 • 1.9 Projekt grantowy: Nie
 • 1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : Nie
 • 1.11 Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie

Celem projektu jest dostosowanie do lutego 2020r. praktycznej nauki zawodu dla wszystkich grup zawodów w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej do potrzeb gospodarki, w tym pracodawców. Grupa docelowa to: szkoły i placówki oświatowe prowadzące szkolnictwo zawodowe, centra kształcenia praktycznego i centra kształcenia ustawicznego i zawodowego dla wszystkich grup zawodów w Branży i ich uczniowie.

 • Zad. 1 – opracowanie modelowych programów PNZ, w tym ram jakości staży i praktyk dla uczniów i modelu zachęt dla pracodawców.
 • Zad. 2 – pilotaż modelowych rozwiązań.
 • Zad. 3 – ewaluacja modelowych rozwiązań w zakresie PNZ, w tym opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Wskaźniki:

 1. 7 – zawodów, dla których wypracowano rozwiązania organizacyjne w zakresie PNZ.
 2. 592 – publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujące wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie PNZ.

Partnerem projektu jest Polska Izba Hotelarstwa działająca od 2012 r. , której członkowie posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, również w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców sektora HGT odnośnie kwalifikacji pracowników i sposobu przygotowania do wykonywania zawodu w danej Branży. Izba zrzesza hotele i przedsiębiorców działających w branży HGT.

Polska Izba Hotelarstwa jest:

 • 1. Autorem Kodeksu Etyki Hotelarza, który został przyjęty przez Komisję Unii Europejskiej, jako dokument do wdrożenia w hotelach i organizacji Horeca.
 • 2. Współautorem i założycielem Instytutu Normalizacji i Jakości Usług Hotelarskich oraz opracowanych kryteriów do systemu jakości w hotelarstwie min. wydawania certyfikatów jakości, promowania nowych jakości w branży turystycznej, w tym gastronomicznej.
 • 3. Organizatorem szkoleń i konkursów w zakresie jakości usług.
 • 5. Autorem zasad organizacji praktyk dla uczniów szkół turystyczno-hotelarskich.

Na potrzeby projektu wybrano Grupę Roboczą składającą się z przedstawicieli szkół, CKP/CKZiU oraz pracodawców branży HGT z udziałem ekspertów, Lidera i Partnera, którzy uczestniczyli w 3 zorganizowanych posiedzeniach Komitetu. Podczas konsultacji uczestnicy wymieniali doświadczenia w zakresie praktycznej nauki zawodu a także doskonalenia kształcenia zawodowego w branży HGT.

W ramach projektu eksperci opracowali modele praktycznej nauki zawodu dla siedmiu zawodów z branży HGT:

 Modelowy program praktycznej nauki zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej

Modelowy program praktycznej nauki zawodu pracownik
Technik Hotelarstwa

Modelowy program praktycznej nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej

Modelowy program praktycznej nauki zawodu Technik Turystyki Wiejskiej

Modelowy program   praktycznej nauki zawodu Kelner

Modelowy program praktycznej nauki zawodu Kucharz

Modelowy program praktycznej nauki zawodu Technik Żywienia

Do przeprowadzenia pilotażu rozwiązań zawartych w opracowanych modelach, wybrano zawód technika hotelarstwa . Pilotaz odbędzie sie w 14 wybranych szkołach

Aktualizacja modeli do nowych przepisów prawa oświatowego.

 Kelner modelowy program praktycznej nauki zawodu Kelner

Kucharz – modelowy program praktycznej nauki zawodu Kucharz

Technik Obsługi Turystycznej – modelowy program praktycznej nauki zawodu TOT

 Technik Hotelarstwa – modelowy program praktycznej nauki zawodu TH

 Technik Hotelarstwa – mTechnik Turystyki Wiejskiej – modelowy program praktycznej nauki zawodu TTW

Technik Żywienia-modelowy program praktycznej nauki zawodu TŻ

Modele praktycznej nauki zawodu dla nowych zawodów w branży HGT, sklasyfikowanych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ( Dz. U. 2019 r. poz. 316 ), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz innych nowych przepisów prawa oświatowego.

Pracownik Obsługi Hotelowej – modelowy program praktycznej nauki zawodu POH

Pracownik Pomocniczy Gastronomii – modelowy program praktycznej nauki zawodu PPG

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej – modelowy program praktycznej nauki zawodu PPOH
Technik Usług Kelnerskich – modelowy program praktycznej nauki zawodu TUK

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 16 września 2019 r

dot. pełnienia funkcji eksperta ds. monitorowania efektów projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”

Rozeznanie rynku nr 1/2019/ERRA

Wzór oferty

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2019/ERRA

dot. pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu pracownik pomocniczy gastronomii w projekcie „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”
Rozeznanie rynku nr 1/2019/ERRA
Wzór oferty
Załącznik nr 2

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2019/ERRA

dot. pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w projekcie „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej ”

Rozeznanie rynku nr 2/2019/ERRA

Wzór oferty

Załącznik nr 2 PPOH
W związku z rozpoczęciem projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w ramach trzech zapytań ofertowych: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru eksperta branżowego. Załącznik do pobrania: zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy badania jakości praktycznej nauki zawodów w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Załacznik do pobrania. Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy badania w zakresie dobrych praktyk programów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w krajach UE i spoza UE. Zapytanie ofertowe: załacznik do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 26 października 2018 r. dot. doradztwa prawnego w projekcie „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Załączniki do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. dot. konsultacji modelowych programów praktycznej nauki zawodu w projekcie „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”.
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Skip to content